Regulamin

Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierzą w  Koninie przy ul. Gajowej 7a, 62 - 510 Konin

(Regulamin obowiązuje od 01.01.2014r.)

I. Zadania
1. Przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych, a w szczególności psów, kotów oraz innych zwierząt, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. 
2. Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych, bezdomnych lub tych, które nie są w stanie przeżyć na wolności lub którym wypuszczenie na wolność może przysporzyć cierpień.
3. Przekazywanie zwierząt osobom zainteresowanym ich posiadaniem i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.
4. Leczenie chorych zwierząt przebywających w schronisku, które rokują nadzieję na wyzdrowienie.
5. Usypianie w humanitarny sposób zwierząt nieuleczalnie chorych zgodnie z działem VIII niniejszego regulaminu. 
6. Współpraca z lecznicą dla zwierząt w zakresie doprowadzenia do lecznicy na obserwacje bezpańskich zwierząt, które pokąsały człowieka.
7. Pozyskiwanie (niezależnie od dotacji władz miejskich) środków finansowych na prowadzenie schroniska i inne formy pomocy bezdomnym zwierzętom.
8. Utrzymywanie stałych kontaktów ze sponsorami schroniska. 
9. W miarę posiadanych możliwości lokalowych prowadzenie działalności gospodarczej w schronisku np. prowadzenie sklepiku z akcesoriami dla zwierząt. 
10. Sterylizacja i kastracja zwierząt zapobiegająca niepotrzebnemu rozmnażaniu zwierząt.
11. Propagowanie humanitarnego traktowania zwierząt poprzez stałą współpracę z lokalnymi mediami.
12. Konsekwentne realizowanie programu czipowania zwierząt jako jednego z najbardziej skutecznych sposobów zapobiegania bezdomności zwierząt. 

II. Organizacja schroniska
1. Schronisko sprawuje całodobową opiekę nad przebywającymi z nim zwierzętami.
2. Bezpośrednią opieką nad zwierzętami zajmują się pielęgniarze, których pracę nadzoruje kierownik schroniska podległy prezesowi i zarządowi konińskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
3. Do podstawowych zadań kierownika schroniska należy także koordynowanie działań wolontariuszy i opieka nad nimi - zwłaszcza nad wolontariuszami niepełnoletnimi. 
4. Kierownik organizuje i nadzoruje również pracę osób skazanych wyrokiem sądów na karę ograniczenia wolności polegającą na nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na rzecz schroniska. 
5. Każdy zatrudniony w schronisku pracownik ma określone w zakresie czynności szczegółowe obowiązki.
6. Opiekę weterynaryjną nad zwierzętami w schronisku srawuje lekarz weterynarii zatrudniony na podstawie stosownej umowy.

III. Obowiązki Personelu Schroniska
1. Wszyscy pracownicy muszą odznaczać się przyjacielskim i humanitarnym stosunkiem do zwierząt znajdujących się w nowych warunkach i często z tego powodu podrażnionych  i apatycznych.
2. Swoim zachowaniem wobec zwierząt zarówno w schronisku jak i poza nim pracownicy powinni dawać przykład należytego obchodzenia się ze zwierzętami. 
3. Przy zabieraniu zwierząt rannych pracownicy schroniska obowiązani są do posługiwania się noszami. 
4. W przypadku potrzeby doprowadzenia do lecznicy weterynaryjnej zwierzęcia, które pokąsało człowieka, pracownicy schroniska we współpracy z lecznicą dla zwierząt, doprowadzając zwierzę obowiązani są o stosowania rękawic i innych przewidzianych zabezpieczeń, które schronisko ma obowiązek zapewnić - zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki na Zwierzętami w Polsce w sprawie zatrzymywania i zabierania bezdomnych zwierząt.
5. Brutalne i niehumanitarne odnoszenie się do zwierząt będzie powodem wymówienia pracy personelowi schroniska. 
6. W zbieraniu psów i kotów mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie ci pracownicy, którzy zostali odpowiednio przeszkoleni w tym zakresie przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. 

IV.Przyjmowanie Zwierząt do Schroniska
1.Do schroniska przyjmuje się wszystkie bezdomne zwierzęta pochodzące z terenu Konina, które zostały doprowadzone przez mieszkańców miasta, policję, straż miejską oraz dowiezione przez pracowników schroniska i działaczy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
2. Zwierzęta przyjmowane są przez kierownika schroniska lub upoważnione prze niego osoby.
3. Każde przyjęte do schroniska zwierzę zostaje wpisane do rejestru z uwidocznieniem daty przyjęcia, miejscem znalezienia, nazwiskiem osoby dostarczającej oraz opisem wyglądu i płci zwierzęcia.
4. Lekarz weterynarii lub wyznaczony przez niego pracownik schroniska dokonuje oględzin nowo przyjętego zwierzęcia.
5. Zwierząt nowo przyjętych nie należy łączyć z innymi przez określony przez lekarza okres w celu odbycia przez nie kwarantanny wykluczającej zawleczenie choroby zakaźnej w boksach zdrowych zwierząt oraz oswojenia się zwierząt w warunkami w schronisku. 
6. W celu ograniczenia stresu i kontrolowania chorób zwierzęta powinny być separowane według następujących kryteriów:
- zwierzęta w kwarantannie;
- psy i koty;
- zwierzęta chore i ranne oraz zwierzęta zdrowe;
- szczeniaki i kociaki od zwierząt dorosłych;
- samce od samic mających cieczkę;
- karmiące samice i ich potomstwo od wszystkich innych;
- zwierzęta agresywne wobec wszystkich innych;
- gatunki, które normalnie źle ze sobą współżyją (np. psy i koty) powinny być tak pomieszczone, aby nie mogły wzajemnie się widzieć i czuć; 
7. Każde nowo przyjęte zwierzę powinno być poddane dezynfekcji i odrobaczeniu oraz zaszczepione przeciw chorobom zakaźnym.

V. Zasady Opieki Lekarsko - Weterynaryjnej
1. Obligatoryjny program szczepień ochronnych psów i kotów:
- wszystkie psy i koty o pierwszego roku życia po przyjęciu do schroniska i przebaaniu przez lekarza weterynarii powinny być zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym, a po kwarantannie przeciwko wściekliźnie;
- wszystkie psy i koty powyżej pierwszego roku życia po kwarantannie i obserwacji powinny zostać zaszczepione przeciw wściekliźnie, a w miarę potrzeby przeciw chorobom zakaźnym.
2. Personel weterynaryjny opracowuje szczegółowe zasady odkażania i dezynfekcji, program profilaktyki w zakresie zwalczania chorób zakaźnych oraz kwarantanny nowo przyjętych zwierząt do schroniska, przy czym za przestrzeganie wyżej wymienionych zasad odpowiedzialny jest lekarz weterynarii oraz kierownik schroniska. 


VI. Czystość i Pielęgnacja Zwierząt
1. W celu zachowania w schronisku należytych warunków higienicznych należy:
- na bieżąco usuwać nieczystości;
- utrzymywać budynki, wybiegi i kojce, budy i obejścia w czystości; 
- odpowiednio wietrzyć i ogrzewać i pomieszczenia w budynku, w których przebywają zwierzęta np. koty, szczeniaki, zwierzęta chore przebywające w tzw. szpitaliku itp. 
2. W celu odpowiedniej pielęgnacji zwierząt należy;
- odświeżać i wymieniać posłania zwierząt, aby były czyste i suche;
- coziennie wypuszczać zwierzęta na wybiegi;
- u zwierząt chorych stosować wskazane przez lekarza leki i zabiegi; 
- meldować kierownictwu o zauważonych u zwierząt objawach chorobowych;
- karmić zwierząta zgodnie z normami zatwierdzonymi przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
- przestrzegać właściwych zasad pojenia zwierząt.
3. Należy przestrzegać instrukcji o odkażaniu i dezynfekcji.

 

VII. Wydawanie Zwierząt
1. Osoba chcąca adoptować zwierzę ze schroniska musi posiadać odpowiednie warunki zapewniające mu właściwą egzystencję, które wyszczególnione zostały w umowie adopcyjnej opracowanej przez zarząd konińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
2. Zwierzę staje się własnością osoby adoptującej z chwilą podpisania przez nią umowy adopcyjnej i uiszczenia opłaty adopcyjnej w wysokości określonej uchwałą zarządu konińskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
3. Do adopcji przeznacza się zwierzęta, które przebyły w schronisku 14 dniową kwarantannę, po której przechodzą na własność Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
4. Nie wolno przeznaczać do adopcji zwierząt, przed ich zaszczepieniem przeciw wściekliźnie, a szczeniąt przeciw innym chorom zakaźnym.
5. Nie wolno wyawać do adopcji zwierząt:
- dzieciom i młodzieży do lat 18 nie będącym pod opieką rodziców i opiekunów
- szczeniąt przy matce przed ukończeniem 7 tygodnia życia oraz zwierząt chorych (z wyjątkiem przypadku, kiedy właściciel deklaruje chęć leczenia zwierzęcia we własnym zakresie)
- osobom nietrzeźwym
- odobom podejrzanym o spekulację i handel zwierzętami
6. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zastrzega sobie prawo do sprawdzania przed podpisaniem umowy adopcyjnej warunków w jakich zwierzę będzie egzystowało.
7. Właściciele zwierząt zagubionych, które zostały przyjęte do schroniska mają prawo do ich odbioru po udokumentowaniu lub uprawdopodobnieniu prawa własności i podpisaniu oświadczenia o ich odbiorze w wersji opracowanej przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.
8. Zasady wydawania zwierząt muszą być wywieszone w schronisku na widocznym miejscu.


V. Usypianie zwierząt

1.Usypianie zwierząt powinno być zgodne z Ustawą o Ochronie Zwierząt.
2. Fakt i przyczyna uśpienia zwierzęcia muszą być odnotowane w rejestrze zwierząt i podpisane przez lekarza weterynarii.
3.Usypianie jest dokonywane w schronisku lub lecznicy weterynaryjnej. Usypianie zwierząt odbywa się w pomieszczeniu wyznaczonym na ten cel i nie może się dokonywać w obecności innych zwierząt oraz osób postronnych.
4. Usypianie zwierzęcia może odbywać się wyłącznie na podstawie zasad sztuki weterynaryjnej.
5. Przeznaczone do uśpienia zwierzę musi być traktowane do ostaniej chwili łagodnie i przyjaźnie, aby zaoszczędzić zwierzęciu trwogi przedśmiertnej i dodatkowych udręczeń.
6. Uśpienie może być dokonane tylko przez lekarza weterynarii.
7. Zwłoki zwierzęcia muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich prze zakład uylizacji, z którym należy zawrzeć odpowiednią umowę.

IX. Opłaty za Usługi Schroniska

1. Stawki opłat za usługi świadczone przez schronisko ustala corocznie zarząd konińśkiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i określa je stosowna uchwała.
2. Cennik opłat za usługi schroniska musi być wywieszony na widocznym miejscu.
3.Na dowód wpłaty pieniędzy interesanci otrzymują pokwitowanie na druku ścisłego zarachowania z pieczątką schroniska.

X. Godziny Przyjęć Interesnatów

1.Schronisko przyjmuje interesantów codziennie od 10.00 do 18.00 prócz środy, niedzieli i świąt.
2. Osoby przyprowadzające do schroniska bezdomne zwierzęta (oraz ślepe mioty do uśpienia) są przyjmowane przez całą dobę.
3. Osobom przychodzącym do schroniska zabrania się:
- zbliżać do zwierząt bez asysty personelu schroniska
- samodzielnie karmić zwierzęta (w razie przyniesienia produktów dla zwierząt należy je oddać personelowi schroniska)
- wychodzić na teren schroniska pod wpływem alkoholu


 

Adres

ul. Gajowa 7a 62-510 Konin

Pomoc finansowa dla podopiecznych schroniska:
TOZ o/Konin, Gajowa 7a | Bank: PKO BP Numer konta: 85 1020 2746 0000 3502 0017 0217

Kontakt

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 63 243 80 38

Numer interwencyjny (18:00 - 8:00): 726-189-055